Przekaż 1% podatku dla naszej szkoły. Więcej informacji w zakładce informacje.

KALENDARZ


KONTAKT

WITAMY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Sekretariat Szkoły czynny:

pn. - pt. 7:00 - 15:00

telefon: +48 12 280 70 95

adres do korespondencji:

Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kryspinowie

32-060 Liszki, Kryspinów 356

email: sp.kryspinow@op.pl

TABLICA

http://www.laur.org.pl/images/logo_do_pobrania/LSZ_logo.png

Oczyszczacz powietrza został przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

Strona główna

O SZKOLE -> Akcje i projekty -> Błyszczę Przykładem Oszczędzam Wodę

REGULAMIN WOLONTARIATU

W SZKOLE PODSTAWOWEJ

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kryspinowie

 

                                               §1.  Postanowienia ogólne

1. Miejscem organizacji działań na rzecz wolontariatu jest Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kryspinowie.

2. Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinne, koleżeńskie, przyjacielskie.

3. Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

4. Szkolny Wolontariat jest inicjatywą skierowaną do uczniów, którzy pragną pomagać potrzebującym, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspieraćżne  inicjatywy charytatywne, kulturalne.

5. Szkolny Wolontariat jest wspólnotą niezależną politycznie, całkowicie nieodpłatną i otwartą na wszystkich, którzy wyrażają chęć niesienia pomocy potrzebującym.

6. Koordynatorem i opiekunem Wolontariatu jest lider wolontariatu, w skład zespołu wchodzą również członkowie zespołu ds. wolontariatu. W szkole działa Rada Wolontariatu wyłoniona spośród samorządu uczniowskiego, zgodnie z wytycznymi w statucie szkoły.

7. Koordynatorzy, członkowie ds. Wolontariatu oraz wolontariusze odpowiadają bezpośrednio przed dyrektorem szkoły.

§2. Cele i działania

1. Zaangażowanie uczniów do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu.

2. Rozwijanie wśród dzieci postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości  i bezinteresowności.

3. Kształtowanie postaw prospołecznych. Aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego.

4.Współpraca z Samorządem Uczniowskim. Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej o charakterze.

5. Wspieranie ciekawych inicjatyw uczniów. Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach.

6. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.

7. Włączanie się w pomoc przy przeprowadzaniu różnego rodzaju imprez, pełniąc podczas nich różne funkcje.

§3.  Wolontariusze

1.  Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym. Członkiem Wolontariatu może być młodzież szkolna od klasy 5 do 8 respektująca zasady wolontariatu, po uprzednim przedstawieniu pisemnej zgody rodziców na wyżej wymienioną działalność.

3.  W Wolontariacie obowiązują następujące zasady:

·         zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem,

·          zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy,

·          zasada troski o los słabszych,

·          zasada  dobrowolności,

·          zasada bezinteresowności.

4. Członkowie Wolontariatu mogą podejmować działania w wymiarze, który nie utrudni im nauki i czynności domowych. W  całym roku szkolnym, uczeń biorący udział w akcjach na rzecz wolontariatu przed lub po lekcjach,  może przeprowadzić dowolną liczbę godzin zegarowych.

5. Wolontariusz, podejmujący działania przez cały rok szkolny, aby uzyskać wpis na świadectwie potwierdzający aktywny udział na rzecz wolontariatu powinien przeznaczyć na działania na rzecz wolontariatu co najmniej 30 godzin zegarowych. Wolontariusze z klasy 8 w roku szkolnym 2018/ 2019 powinni przeznaczyć na ten cel 20 godzin zegarowych.

6. Każdy członek  systematycznie wpisuje do Dzienniczka Wolontariusza wykonane prace oraz  ilość przepracowanych godzin. Potwierdzeniem wykonanej pracy jest podpis   nauczyciela, lub koordynatora danej inicjatywy.

7. Każdy członek stara się aktywnie włączyć w działalność, zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.

8. Każdy członek  swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu,                          być przykładem dla innych.

9. Każdy członek  przestrzega zasad zawartych w Regulaminie Wolontariatu.

10. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie                 Statutu Szkoły, Regulaminu Szkolnego Wolontariatu oraz w przypadku stwierdzenia nieuzasadnionego braku aktywności.

11. Każdy członek Wolontariatu ma prawo do:

·         jasno określonego zakresu obowiązków,

·         prośby o pomoc,

·         wnoszenia nowych pomysłów,

·         ochrony przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z powierzonych mu zadaniami.

LINKI