Przekaż 1% podatku dla naszej szkoły. Więcej informacji w zakładce informacje.

KALENDARZ


KONTAKT

WITAMY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Sekretariat Szkoły czynny:

pn. - pt. 7:00 - 15:00

telefon: +48 12 280 70 95

adres do korespondencji:

Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kryspinowie

32-060 Liszki, Kryspinów 356

email: sp.kryspinow@op.pl

TABLICAALMASPEI


http://www.laur.org.pl/images/logo_do_pobrania/LSZ_logo.png

Oczyszczacz powietrza został przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

Strona główna

O PRZEDSZKOLU -> Plan pracy

PLAN PRACY

 

„ Daj dzieciom dobrą dolę,

daj wysiłkom ich pomoc,

nie najłatwiejszą prowadź ich drogą,

ale najpiękniejszą”

J. Korczak

 

Celem wychowania przedszkolnego jest:

v      Wspomaganie dzieci w rozwoju ich uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.

v      Budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym co dobre i co złe;

v      Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek;

v      Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach między dziećmi i dorosłymi;

v      Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

v      Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

v      Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

v      Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

v      Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej;

v      Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

Kształtujemy i wychowujemy dzieci w następujących obszarach:

v     Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych

v     Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku

v     Wspomaganie rozwoju mowy dzieci

v     Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia

v     Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci

v     Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych

v     Wychowanie przez sztukę: dziecko widzem i aktorem

v     Wychowanie przez sztukę: muzyka, śpiew, pląsy i taniec

v     Wychowanie przez sztukę: różne formy plastyczne

v     Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych

v     Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń

v     Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt

v     Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną

v     Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania

v     Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne

W pracy z dziećmi wykorzystujemy elementy nowatorskich metod pracy:

v     Metoda gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) Rudolfa Labana

v     Metoda twórczego ruchu Carla Orfa

v     Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

v     Metoda z zakresu edukacji matematycznej E. Gruszczyk – Kolczyńskiej

v     Metoda Kniessów

v     Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

v     Metoda wprowadzania dziecka w świat pisma Ireny Majchrzak

v     Pedagogika Zabawy

v     Drama

Realizujemy podstawowe zadania wychowawczo – dydaktyczne poprzez następujące formy pracy:

  • zabawę
  • spacery,
  • wycieczki,
  • uroczystości
  • zajęcia z całą grupą, w zespołach lub indywidualnie

Dodatkowo organizowane są zajęcia dodatkowe: j. angielski, taniec, rytmika, zabawy logopedyczne.

Zapewniamy dzieciom:

v      realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego

v       dostosowanie sposobu realizacji do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka

v       diagnozę logopedyczną -  indywidualne zajęcia logopedyczne prowadzone przez specjalistę

v       pomoc psychologiczno - pedagogiczną

v       spotkania adaptacyjne dla dzieci przed rozpoczęciem edukacji przedszkolnej.

 

LINKI