Przekaż 1% podatku dla naszej szkoły. Więcej informacji w zakładce informacje.

KALENDARZ


KONTAKT

WITAMY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Sekretariat Szkoły czynny:

pn. - pt. 7:00 - 15:00

telefon: +48 12 280 70 95

adres do korespondencji:

Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kryspinowie

32-060 Liszki, Kryspinów 356

email: sp.kryspinow@op.pl

TABLICA

http://www.laur.org.pl/images/logo_do_pobrania/LSZ_logo.png

Oczyszczacz powietrza został przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

Strona główna

Wymagania edukacyjne z plastyki dla klas IV-VII szkoły podstawowej

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który, opanował zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych a ocenę bardzo dobrą a poza tym:

-    wykazał się zdobytą wiedzę i umiejętnościami wykraczającymi poza program nauczania,

-          uczestniczył  w konkursach przedmiotowych,

-          twórczo posługiwał się zdobyta wiedzą,

-          czynnie uczestniczył w artystycznym życiu szkoły

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

-          pamięta nazwy miejsc, osoby twórców, dzieła i wydarzenia artystyczne, poprawnie opisuje i interpretuje dzieła oraz wydarzenia artystyczne;

-          potrafi przyporządkować właściwie informację dotyczące cech stylistycznych zjawisk, procesów, wydarzeń artystycznych i powiązać je z oglądanym obiektem, właściwie określić problematykę ;

-          wykazuje inicjatywę w rozszerzaniu wiedzy i dzieli się zdobytymi informacjami z resztą klasy;

-          wykazuje wybitne zdolności twórcze podczas realizowania zadanych ćwiczeń praktycznych oraz z wyjątkową starannością wykonuje te ćwiczenia;

-          prawidłowo i ze zrozumieniem posługuje się wprowadzonymi terminami plastycznymi bez względu na podejmowany temat;

-          uczestniczy w działaniach grupowych i proponuje własne rozwiązania, projekty;

-          śledzi bieżące wydarzenia artystyczne, potrafi formułować i wyrażać opinie na temat analizowanych dzieł.

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który:

-          rozumie, potrafi wymienić i usytuować w czasie omawiane przykłady twórczości artystycznej;

-          rozumie terminy plastyczne i potrafi używać odpowiednich terminów plastycznych do opisu dzieł i faktów artystycznych;

-          rozumie związki i powiązania pomiędzy różnymi faktami artystycznymi;

-          potrafi poprawnie i starannie zrealizować zadane ćwiczenie plastyczne;

-          zbiera i kompletuje materiał wizualny związany z tematem zajęć;

-          uczestniczy w działaniach grupowych;

-          potrafi formułować i wyrażać opinie na temat analizowanych materiałów wizualnych.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

-          pamięta i rozumie najważniejsze fakty dotyczące sztuki danego regionu, epoki i styl;

-          potrafi podać cech danego regionu, epoki i stylu (dowolne przykłady dzieł realizujących te cechy);

-          rozumie związki i powiązania pomiędzy po między różnymi faktami artystycznymi;

-          poprawnie posługuje się terminami plastycznymi, rozumie treści poleceń i ćwiczeń praktycznych

-          realizuje podane ćwiczenia praktyczne;

-          potrafi korzystać z różnych źródeł informacji na temat sztuki;

-          relacjonuje opinie innych na temat bieżących wydarzeń artystycznych.

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

-          pamięta i rozumie najważniejsze elementy charakteryzujące konkretne zjawisko, epokę styl;

-          rozumie podstawowe terminy plastyczne;

-          realizuje podane ćwiczenia plastyczne niestarannie ;

-          lokalizuje omawiane fakty w czasie i miejscu, lecz nie potrafi podać konkretnych informacji i przyporządkować ich materiałów wizualnych;

-          nie uczestniczy w ćwiczeniach zespołowych, nie wykazuje się aktywnością w zbieraniu materiałów.

Ocenie podlegają:

·         Prace praktyczne, projekty, rysunki,

·         Aktywność  ucznia  na  zajęciach,

·         Wiedza  teoretyczna (w zakresie podstawy programowej),

·         Praca na lekcji.

 

Do wiadomości ucznia i rodzica ( opiekuna prawnego)

 

 

LINKI