Przekaż 1% podatku dla naszej szkoły. Więcej informacji w zakładce informacje.

KALENDARZ


KONTAKT

WITAMY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Sekretariat Szkoły czynny:

pn. - pt. 7:00 - 15:00

telefon: +48 12 280 70 95

adres do korespondencji:

Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kryspinowie

32-060 Liszki, Kryspinów 356

email: sp.kryspinow@op.pl

TABLICA

http://www.laur.org.pl/images/logo_do_pobrania/LSZ_logo.png

Oczyszczacz powietrza został przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

Strona główna

Język Polski - wymagania edukacyjne

WYMAGANIA NA OCENĘ.

1. Ocena celująca:

Uczeń prezentuje szeroką wiedzę i umiejętności humanistyczne. Jego wypowiedzi są bezbłędne pod względem językowo-stylistycznym oraz ortograficznym i interpunkcyjnym. Wypowiedzi pisemne i ustne są także bogate pod względem słownictwa (stosowane jest różnorodne słownictwo). Uczeń dużo czyta (nie tylko lektury obowiązkowe, ale też literaturę młodzieżową spoza listy lektur). Angażuje się w proces lekcyjny, chętnie i często udziela głosu w dyskusji (na każdej bądź prawie każdej lekcji), prezentuje własne opinie, rozwijając argumentację słowną. Wykonuje dodatkowe prace (np. redaguje gazetkę klasową lub szkolną, pomaga uczniom z trudnościami w nauce w ramach pomocy koleżeńskiej, angażuje się w szkolne akademie, przedstawienia), pięknie recytuje. Samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, bierze udział w konkursach szkolnych, pozaszkolnych i odnosi sukcesy.

2. Ocena bardzo dobra:

Uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony podstawą

programową i programem nauczania. Czyta wszystkie lektury. Prace są bezbłędne lub prawie bezbłędne pod względem stylistyczno – językowym, ortograficznym i merytorycznym. Uczeń uczestniczy w lekcjach, biorąc głos w dyskusji, prezentując własne stanowisko na dany temat. Zna przewidziane przez program formy wypowiedzi, terminy literackie i językowe, potrafi je samodzielnie stosować w praktyce, tworzy uogólnienia i analogie. Ładnie recytuje, starannie prowadzi zeszyt, osiąga ze sprawdzianów, testów i dyktand min. 91 % punktów.

3. Ocena dobra:

Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową oraz wybrane elementy zawarte w programie nauczania. Czyta wszystkie lektury. Stara się uczestniczyć w lekcjach, od czasu do czasu wypowiadając własne zdanie na wskazany temat. Zna wymagane formy wypowiedzi, terminy literackie, językowe i prawie bezbłędnie stosuje je w praktyce. Potrafi wypowiadać się ustnie i pisemnie, choć zdarza mu się popełniać nieliczne błędy ortograficzne i stylistyczno – językowe. Jego zeszyt

jest prowadzony starannie. Ze sprawdzianów, testów i dyktand osiąga min. 75 % punktów.

4. Ocena dostateczna:

Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w podstawie programowej. Czyta lektury obowiązkowe. Podejmuje próby aktywnego uczestnictwa w lekcjach. Zna wymagane formy wypowiedzi, terminy literackie, językowe, lecz ma problemy z zastosowaniem ich w praktyce. Popełnia błędy ortograficzne mimo znajomości zasad. Potrafi wypowiadać się pisemnie i ustnie, ale jego wypowiedzi są krótkie, ubogie pod względem słownictwa. Często popełnia błędy stylistyczno – językowe. Ze sprawdzianów, testów i dyktand osiąga min. 51 % punktów.

5. Ocena dopuszczająca:

Uczeń samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela wykonuje zadania

o niewielkim stopniu trudności wynikające z podstawy programowej. Jego technika czytania pozwala na zrozumienie tekstu. Udziela odpowiedzi przy pomocy pytań pomocniczych nauczyciela. Zna podstawowe zagadnienia dotyczące lektur obowiązkowych (tematyka, bohaterowie). W wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia błędy stylistyczne, językowe, logiczne, które nie przekreślają całkowicie wartości tych wypowiedzi oraz wysiłku, jaki uczeń

wkłada. Popełnia błędy ortograficzne mimo znajomości podstawowych zasad. Prowadzi zeszyt, odrabia proste zadania domowe, potrafi słuchać.

Ze sprawdzianów, testów i dyktand osiąga min. 31 % punktów.

 

Na początku roku szkolnego nauczyciel przedstawia przedmiotowy system oceniania  z przedmiotu i  prezentuje  go rodzicom i  uczniom

                                            Do wiadomości rodziców i uczniów                                                         


 

 

LINKI