Przekaż 1% podatku dla naszej szkoły. Więcej informacji w zakładce informacje.

KALENDARZ


KONTAKT

WITAMY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Sekretariat Szkoły czynny:

pn. - pt. 7:00 - 15:00

telefon: +48 12 280 70 95

adres do korespondencji:

Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kryspinowie

32-060 Liszki, Kryspinów 356

email: sp.kryspinow@op.pl

TABLICA

http://www.laur.org.pl/images/logo_do_pobrania/LSZ_logo.png

Oczyszczacz powietrza został przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

Strona główna

INFORMACJE -> Strony przedmiotowe -> Wychowanie fizyczne

Wychowanie fizyczne - wymagania edukacyjne

Ocena celująca:

Uczeń jest zaangażowany, systematyczny, rozwija swoje uzdolnienia, osiąga sukcesy, czyni postęp w rozwoju cech motorycznych, bierze udział w zawodach sportowych, czynnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

Ocena bardzo dobra:

Uczeń jest systematyczny, zaangażowany, wkłada duży wysiłek na zajęcia, osiąga cel oraz czyni postępy.

Ocena dobra:

Uczeń samodzielnie wykonuje ćwiczenia, podejmuje wysiłek.Wykazuje dobre postępy w osobistym usprawnianiu, podejmuje liczne próby doskonalenia własnej sprawności fizycznej. Sporadycznie uczestniczy w sportowych  zajęciach  pozalekcyjnych.

 

 Ocena dostateczna:

Uczeń jest mało zaangażowany na lekcji oraz niesystematyczny. Wkłada minimalny wysiłek w swoje usprawnianie, wykazując małe postępy.

Ocena dopuszczająca:

Uczeń niechętnie wykonuje ćwiczenia  i z dużymi błędami technicznymi.Niesystematycznie bierze udział w zajęciach. Zauważa się regres wyników. Nie współpracuje na zajęciach.

Opracował Jacek Urbanowicz                                             Do wiadomości rodziców i uczniów                                                         

Na początku roku szkolnego nauczyciel przedstawia przedmiotowy system oceniania  z przedmiotu i  prezentuje  go rodzicom i  uczniom

Opracował: mgr  

Do wiadomości ucznia i rodzica ( opiekuna prawnego)

LINKI