Przekaż 1% podatku dla naszej szkoły. Więcej informacji w zakładce informacje.

KALENDARZ


KONTAKT

WITAMY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Sekretariat Szkoły czynny:

pn. - pt. 7:00 - 15:00

telefon: +48 12 280 70 95

adres do korespondencji:

Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kryspinowie

32-060 Liszki, Kryspinów 356

email: sp.kryspinow@op.pl

TABLICA

http://www.laur.org.pl/images/logo_do_pobrania/LSZ_logo.png

Oczyszczacz powietrza został przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

Strona główna

INFORMACJE -> Strony przedmiotowe -> Edukacja wczesnoszkolna kl. I

Wymagania edukacyjne ucznia klasy pierwszej.

 

Edukacja polonistyczna

 

I półrocze

 • Zna część liter alfabetu, poprawnie pisze je i łączy z innymi literami, tworząc sylaby wyrazy i zdania
 • Dzieli wyrazy na sylaby, głoski, litery, wskazuje spółgłoski i samogłoski
 • Poprawnie układa zdania z rozsypanek wyrazowych lub samodzielnie na dany temat i zapisuje je
 • Poprawnie pisze poznane wyrazy z trudnościami ortograficznymi
 • Zna zasady pisowni imion, nazwisk, nazw państw i ich mieszkańców, nazw miast oraz tytułów wielka literą
 • Umie napisać swoje imię i nazwisko oraz  nazwę miejscowości
 • Wypowiada się na podany temat, na temat ilustracji, tekstu lub historyjki obrazkowej
 • Ustala kolejność zdarzeń w opowiadaniu lub historyjce obrazkowej, wymienia bohaterów
 • Przygotowany tekst czyta płynnie stosując znaki przestankowe i odpowiednią intonację
 • Czyta teksty z podziałem na role
 • Rozumie samodzielnie czytany tekst

 

II półrocze

 • Zna wszystkie litery alfabetu, poprawnie pisze je i łączy z innymi literami, tworząc sylaby, wyrazy i zdania
 • Zna alfabet i zasadę porządkowania wyrazów wg kolejności alfabetycznej
 • Potrafi napisać list i zaadresować kopertę
 • Wyszukuje fragmenty tekstu na podany temat
 • Rozróżnia rodzaje zdań
 • Rozpoznaje rzeczowniki i czasowniki
 • Zna pojęcia: wiersz, zwrotka, wers, rym

 

Edukacja środowiskowa

 

I półrocze

 • Zna zasady bezpiecznego poruszania się po drogach
 • Wie jakie zmiany zachodzą w przyrodzie w różnych porach roku
 • Wie na czym polega praca górnika
 • Wie jak należy dbać o własne zdrowie
 • Zna nazwy drzew i krzewów rosnących w najbliższej okolicy
 • Rozpoznaje i nazywa warzywa i owoce rosnące w polskich ogrodach i sadach

 

II półrocze

 • Rozpoznaje zwierzęta i rośliny z najbliższego otoczenia
 • Zna polskie symbole narodowe
 • Zna podstawowe zasady higieny osobistej
 • Zna wiosenne kwiaty chronione
 • Prawidłowo klasyfikuje zwierzęta na ptaki i ssaki
 • Wie jak dbać o czystość w najbliższym otoczeniu
 • Zna numery telefonów służb ratunkowych
 • Wie na czym polega praca ludzi wykonujących różne zawody
 • Zna środki transportu powietrznego, morskiego i lądowego

 

Edukacja matematyczna

 

I półrocze

 • Dodaje i odejmuje w zakresie 10
 • Rozróżnia nominały monet i banknotów, dokonuje prostych obliczeń pieniężnych
 • Stosuje znaki <,>,=,porównując liczby, sumy i różnice
 • Prawidłowo odczytuje i zapisuje cyfry i liczby dwucyfrowe
 • Zna nazwy dni tygodnia, miesięcy i pór roku
 • Dokonuje pomiarów długości, rysuje z wykorzystaniem linijki
 • Rozróżnia figury geometryczne
 • Tworzy zbiory wg podanego warunku
 • Określa położenie przedmiotów względem siebie
 • Rozwiązuje zadania tekstowe

 

II półrocze

 • Stosuje przemienność w dodawaniu i mnożeniu
 • Dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli w zakresie 30
 • Rozwiązuje i układa zadania tekstowe

 

Edukacja plastyczno-techniczna

 

 • Starannie wykonuje prace plastyczne i techniczne stosując poznane techniki
 • Rysuje postać człowieka starając się zachować odpowiednie proporcje ciała
 • Rozróżnia i nazywa podstawowe kolory
 • Tnie papier po liniach prostych i krzywych

 

Edukacja muzyczna

 

 • Śpiewa poznane piosenki
 • Rozróżnia ćwierćnutę, półnutę i ósemkę, potrafi zapisać je na pięciolinii, wystukać rytm
 • Taktuje na dwa i na trzy
 • Zna brzmienie poznanych instrumentów
 • Stosuje się do zmian tempa w muzyce

 

Edukacja motoryczno – zdrowotna

 

 • Przestrzega zasad bezpieczeństwa w trakcie zabaw, gier i ćwiczeń ruchowych
 • Poprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne
 • Współpracuje z kolegami w trakcie gier zespołowych

 

 

LINKI