Przekaż 1% podatku dla naszej szkoły. Więcej informacji w zakładce informacje.

KALENDARZ


KONTAKT

WITAMY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Sekretariat Szkoły czynny:

pn. - pt. 7:00 - 15:00

telefon: +48 12 280 70 95

adres do korespondencji:

Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kryspinowie

32-060 Liszki, Kryspinów 356

email: sp.kryspinow@op.pl

TABLICAALMASPEI


http://www.laur.org.pl/images/logo_do_pobrania/LSZ_logo.png

Oczyszczacz powietrza został przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

Strona główna

DZIENNIK -> Regulamin

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego dla rodziców

w Szkole Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyńskiego

w Kryspinowie

1. Każdy rodzic/prawny opiekun ucznia na początku roku szkolnego,  otrzymuje login i hasło konta własnego oraz do konta  swojego dziecka.

2. Fakt otrzymania dostępu do danych zawartych w dzienniku elektronicznym, rodzic zobowiązany jest potwierdzić własnoręcznym podpisem. 

3. Hasło powinno być zmienianie co 30 dni. Hasło musi się składać z co najmniej 6 znaków i być kombinacją liter i cyfr. Początkowe hasło do swojego konta, które użytkownik dostanie od administratora służy tylko do pierwszego zalogowania.

4. Hasło umożliwiające dostęp do zasobów dziennika elektronicznego każdy użytkownik utrzymuje w tajemnicy, również po upływie ich ważności.

5. Konta rodziców/prawnych opiekunów są niezależne, dają one możliwość:

·        wglądu do bieżących ocen cząstkowych, a także ocen przewidywanych, śródrocznych i rocznych uzyskiwanych przez uczniów,

·        wglądu do zapisów frekwencji na zajęciach szkolnych,

·        wglądu do wszystkich spóźnień na obowiązkowe zajęcia,

·        wglądu do uwag i pochwał otrzymywanych przez ucznia,

·        wglądu do zapowiedzi sprawdzianów, badania wyników nauczania, próbnych egzaminów zewnętrznych, wydarzeń szkolnych,

·        wglądu do ogłoszeń szkolnych,

·        otrzymywania powiadomień o nowych wiadomościach drogą mailową,

·        komunikowania się ze wszystkimi nauczycielami, pedagogiem, psychologiem oraz dyrekcją szkoły.

6. Rodzic ma obowiązek niezwłocznie zapoznać się z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego poprzez wychowawcę klasy.

7. Rodzic/prawny opiekun osobiście odpowiada za swoje konto w dzienniku elektronicznym szkoły i ma obowiązek nieudostępniania go swojemu dziecku ani innym nieupoważnionym osobom.

8. Rodzic/prawny opiekun ma obowiązek systematycznego sprawdzania postępów w nauce i frekwencji dziecka.

9. Rodzic/prawny opiekun ma obowiązek systematycznego usprawiedliwiania nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych w terminach określonych w statucie szkoły i przekazanych przez wychowawcę na pierwszym zebraniu z rodzicami.

10. Uprawnienia przypisane użytkownikom mogą zostać zmienione przez administratora szkolnego dziennika elektronicznego.

LINKI