Biblioteka

Godziny otwarcia biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2023/2024

PONIEDZIAŁEK
11.40 – 13.40
14.30 – 15.30

WTOREK
10.35 – 13.40
14.25 – 14.35
15.20  – 16.05

ŚRODA
10.35 – 11.45
12.35 – 12.55

CZWARTEK
10.40 – 13.40

PIĄTEK
6.55 –  8.55
10.40 -12.35
13.30 – 15.00


REGULAMIN BIBLIOTEKI

 1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele,  pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów.
 2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 3. Czytelnik może wypożyczyć książkę wyłącznie na swoje nazwisko.
 4. Nie można wypożyczonych książek przekazywać postronnym osobom.
 5. Jednorazowo można wypożyczyć do czterech książek, na okres jednego miesiąca.
 6. Uczniowie przygotowujący się do konkursu mają prawo wypożyczenia większej liczby książek jednorazowo oraz może wypożyczyć czasopisma do domu.
 7. W przypadkach uzasadnionych nauczyciel-bibliotekarz może zażądać zwrot książek przed upływem ustalonego terminu.
 8. Książki i inne zbiory biblioteczne należy szanować. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 9. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik zwraca taką samą książkę lub płaci równowartość aktualnej ceny rynkowej.
 10. Z  księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów multimedialnych można korzystać tylko na miejscu, po wpisaniu się do zeszytu odwiedzin.
 11. Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych określa odrębny regulamin.
 12. W przypadku zmiany szkoły uczeń zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.
 13. Wszystkie wypożyczone książki należy zwrócić przed końcem roku szkolnego ( w terminie wyznaczonym przez bibliotekę ).
 14. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISKA KOMPUTEROWEGO

 1. W bibliotece szkolnej funkcjonuje Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej.
 2. Z komputerów w bibliotece szkolnej mogą korzystać uczniowie oraz pracownicy szkoły.
 3. Komputery w bibliotece służą do samodzielnego wyszukiwania informacji w celach naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych.
 4. Praca przy komputerze możliwa jest po otrzymaniu zgody bibliotekarza.
 5. Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do zeszytu korzystających z komputera. Wpis ten stanowi jednocześnie zobowiązanie do przestrzegania warunków korzystania z Centrum.
 6. Jednorazowo można korzystać z komputera do 45 minut. Istnieje możliwość osobistej rezerwacji komputera wcześniej.
 7. Przy stanowisku komputerowym możne znajdować się tylko jedna osoba.
 8. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
 9. Nie wolno wykonywać żadnych połączeń technicznych bez zgody nauczyciela-bibliotekarza (np. włączać i rozłączać kabli zasilających, wyłączać komputera).
 10. Zabrania się wkładania własnych dyskietek i CD do stacji dysków bez zgody nauczyciela-bibliotekarza.
 11. Wyszukane informacje mogą być zapisane na CD lub wydrukowane.
 12. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać natychmiast nauczycielowi-bibliotekarzowi.
 13. Przy korzystaniu z komputerów obowiązuje cisza oraz zakaz spożywania posiłków.
 14. Niestosowanie się do przepisów określonych w ust. 1 – 13 powoduje ograniczenie lub pozbawienie prawa do korzystania z komputerów w bibliotece.

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA I UDOSTĘPNIANIA  PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

 1. Podręczniki i materiały edukacyjne są własnością Szkoły.
 2. Szkoła Podstawowa nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki ( materiały edukacyjne ) mające postać papierową.
 3. Szkoła Podstawowa przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. Rodzice zobowiązani są do podpisania protokołu odbioru.
 4. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników ( materiałów edukacyjnego ) przez ucznia Dyrektor Szkoły zażąda od rodziców ucznia zwrotu kosztów zakupu podręczników.
 5. W przypadku zniszczenia lub zgubienia podręczników ( materiałów edukacyjnych ) przez ucznia zanim zakupiony zostanie nowy podręcznik uczeń może skorzystać z dodatkowego kompletu podręczników, który będzie znajdował się w bibliotece szkolnej.         
 6. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, w nowej szkole, na czas zakupu przez szkolę podręcznika korzysta z dodatkowego kompletu podręczników wypożyczonych z biblioteki szkolnej.
 7. Uczniowie zobowiązani są do szczególnej dbałości o podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

Podstawa prawna

Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2014r. poz. 811

Skip to content