Plan pracy

Daj dzieciom dobrą dolę,
daj wysiłkom ich pomoc,
nie najłatwiejszą prowadź ich drogą,
ale najpiękniejszą”

J. Korczak

Celem wychowania przedszkolnego jest:

 • Wspomaganie dzieci w rozwoju ich uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.
 • Budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym co dobre i co złe;
 • Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 • Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach między dziećmi i dorosłymi;
 • Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 • Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
 • Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 • Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 • Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej;
 • Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

  Kształtujemy i wychowujemy dzieci w następujących obszarach:
 • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych
 • Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku
 • Wspomaganie rozwoju mowy dzieci
 • Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia
 • Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci
 • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych
 • Wychowanie przez sztukę: dziecko widzem i aktorem
 • Wychowanie przez sztukę: muzyka, śpiew, pląsy i taniec
 • Wychowanie przez sztukę: różne formy plastyczne
 • Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych
 • Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń
 • Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt
 • Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną
 • Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania
 • Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne

W pracy z dziećmi wykorzystujemy elementy nowatorskich metod pracy:

 • Metoda gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) Rudolfa Labana
 • Metoda twórczego ruchu Carla Orfa
 • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 • Metoda z zakresu edukacji matematycznej E. Gruszczyk – Kolczyńskiej
 • Metoda Kniessów
 • Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Metoda wprowadzania dziecka w świat pisma Ireny Majchrzak
 • Pedagogika Zabawy
 • Drama

Realizujemy podstawowe zadania wychowawczo – dydaktyczne poprzez następujące formy pracy: zabawę, spacery, wycieczki, uroczystości, zajęcia z całą grupą, w zespołach lub indywidualnie.

Dodatkowo organizowane są zajęcia dodatkowe: j. angielski, taniec, rytmika, zabawy logopedyczne.

Zapewniamy dzieciom:

 • realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego
 • dostosowanie sposobu realizacji do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka
 • diagnozę logopedyczną – indywidualne zajęcia logopedyczne prowadzone przez specjalistę
 • pomoc psychologiczno – pedagogiczną
 • spotkania adaptacyjne dla dzieci przed rozpoczęciem edukacji przedszkolnej.
Skip to content