Dla rodzica

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

 • Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 4 września 2023 r. 
 • Zimowa przerwa świąteczna – 23 XII 2023 – 01 I 2024 r. 
 • Ferie zimowe – 12 II – 25 II 2024  r. 
 • Wiosenna przerwa świąteczna – 28 III – 2 IV 2024 r. 
 • Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 21 czerwca 2024 r. 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych (dni ustawowo wolne):

 • 1 XI 2023 r. – Wszystkich Świętych (ustawowo wolne)
 • 1 I 2024 r. – Nowy Rok
 • 1, 3 V 2024 r. – Święto Pracy, Święto Konstytucji 3 maja
 • 30 V 2024 r. – Boże Ciało

DODATKOWE dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 • 22 XII 2023 r.
 • 29 – 30 IV 2024 r. 
 • 2 V 2024 r.
 • 14 -16 V 2024 r. – egzaminy 8 klasy
 • 31 V 2024 r.

Terminy zebrań z rodzicami, dni otwartych (planowane)

 • 14 IX 2023 r.
 • 20 XI 2023 r.
 • 29 I 2024 r. – wywiadówka podsumowująca I semestr
 • 15 IV 2024 r. – Dzień Otwarty
 • 20 V 2024 r.
 • 17 VI 2024 r.- wywiadówka podsumowująca rok szkolny 2023/2024

Informacja o programach profilaktycznych


Rada Rodziców


Aplikacja ochrony rodzicielskiej OSE – mOchrona

Aplikacja ochrony rodzicielskiej OSE – mOchrona to rozwiązanie wspierające ustalanie reguł dotyczących korzystania z sieci i aplikacji oraz pozwalające rodzicom (opcjonalnie) na dostęp do informacji o aktywności dziecka na jego urządzeniu. Można ją pobrać bezpłatnie na smartfony, tablety i komputery. Kształtowanie bezpiecznych nawyków cyfrowych musi opierać się przede wszystkim na rozmowie i odpowiedniej wiedzy. Rozwiązania technologiczne, takie jak narzędzia ochrony rodzicielskiej, mogą być znaczącym wsparciem w tym procesie.

Zachęcamy do odwiedzenia strony:
gov.pl/niezagubdzieckawsieci

Więcej informacji w poniższym wpisie:


Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego dla rodziców w Szkole Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Kryspinowie

1. Każdy rodzic/prawny opiekun ucznia na początku roku szkolnego,  otrzymuje login i hasło konta własnego oraz do konta  swojego dziecka.

2. Fakt otrzymania dostępu do danych zawartych w dzienniku elektronicznym, rodzic zobowiązany jest potwierdzić własnoręcznym podpisem. 

3. Hasło powinno być zmienianie co 30 dni. Hasło musi się składać z co najmniej 6 znaków i być kombinacją liter i cyfr. Początkowe hasło do swojego konta, które użytkownik dostanie od administratora służy tylko do pierwszego zalogowania.

4. Hasło umożliwiające dostęp do zasobów dziennika elektronicznego każdy użytkownik utrzymuje w tajemnicy, również po upływie ich ważności.

5. Konta rodziców/prawnych opiekunów są niezależne, dają one możliwość:

 • wglądu do bieżących ocen cząstkowych, a także ocen przewidywanych, śródrocznych i rocznych uzyskiwanych przez uczniów,
 • wglądu do zapisów frekwencji na zajęciach szkolnych,
 • wglądu do wszystkich spóźnień na obowiązkowe zajęcia,
 • wglądu do uwag i pochwał otrzymywanych przez ucznia,
 • wglądu do zapowiedzi sprawdzianów, badania wyników nauczania, próbnych egzaminów zewnętrznych, wydarzeń szkolnych,
 • wglądu do ogłoszeń szkolnych,
 • otrzymywania powiadomień o nowych wiadomościach drogą mailową,
 • komunikowania się ze wszystkimi nauczycielami, pedagogiem, psychologiem oraz dyrekcją szkoły.

6. Rodzic ma obowiązek niezwłocznie zapoznać się z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego poprzez wychowawcę klasy.

7. Rodzic/prawny opiekun osobiście odpowiada za swoje konto w dzienniku elektronicznym szkoły i ma obowiązek nieudostępniania go swojemu dziecku ani innym nieupoważnionym osobom.

8. Rodzic/prawny opiekun ma obowiązek systematycznego sprawdzania postępów w nauce i frekwencji dziecka.

9. Rodzic/prawny opiekun ma obowiązek systematycznego usprawiedliwiania nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych w terminach określonych w statucie szkoły i przekazanych przez wychowawcę na pierwszym zebraniu z rodzicami.

10. Uprawnienia przypisane użytkownikom mogą zostać zmienione przez administratora szkolnego dziennika elektronicznego.

Skip to content