RODO

  1. Administratorem systemu monitoringu jest Szkoła Podstawowa im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Kryspinowie
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Grzegorz Szajerka  adres email : iod@liszki.pl
  3. monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym
    3a. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) na podstawie Art. 154 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)
  4. zapisy z monitoringu przechowywane będą do nadpisania, nie dłużej niż 90 dni
  5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  6. osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania
  7. osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Skip to content